co w trawie piszczy?
STRONA GŁÓWNA | O KONKURSIE | REGULAMIN | DO POBRANIA | MATERIAŁY | PRACE KONKURSOWE | FAQ | LINKI | O ŹRÓDŁACH

 

REGULAMIN KONKURSU

„DRUGIE DNO H2O …
… czyli woda w moim mieście”Pobierz regulamin w formacie pdf pobierz

§ 1
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306, 04-028 Warszawa.

§ 2
Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i odbywa się w 3 wyżej wymienionych grupach wiekowych uczestników.

§ 3
W konkursie mogą wziąć udział zespoły dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, liczące nie więcej niż 5 osób, pod opieką osoby dorosłej (np. wychowawcy, nauczyciela). Uczestnikiem konkursu jest ww. zespół. Z jednej placówki udział w konkursie wziąć może dowolna liczba zespołów.

§ 4
Główne cele konkursu to:
 • zainteresowanie uczestników i odbiorców konkursu tematyką ekosystemów wodnych,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat ich znaczenia, zagrożeń i możliwości ochrony,
 • kształtowanie postaw sprzyjających ochronie wód,
 • rozwijanie umiejętności młodych ludzi w zakresie amatorskiego dziennikarstwa reportażowego, fotografii przyrodniczej, prezentacji, obserwacji przyrody,
 • kształtowanie wśród uczestników konkursu postawy badawczej i odkrywczej.

  § 5
  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu reportażu z fotografiami, którego tematem będą miejskie ekosystemy wodne oraz przesłanie go na adres mailowy organizatorów konkursu h2o@zrodla.org (§ 12).

  § 6
  Tematyka reportażu powinna zawierać się w jednym z wymienionych niżej modułów:
 • Woda w mieście,
 • Woda a przyroda,
 • Woda a człowiek.
  Wyjaśnienie zagadnień obejmujących ww. zakresy tematyczne znajduje się na stronie internetowej konkursu http://h2o.zrodla.org.
  Konkurs nie obejmuje ekosystemów wodnych zlokalizowanych na terenie rezerwatów ścisłych.

  § 7
  Reportaże umieszczone na stronie internetowej konkursu będą dostępne dla internautów do przeglądania, razem z fotografiami.

  § 8
  Reportaż powinien:
 • obejmować tekst o objętości odpowiadającej co najmniej 3 stronom maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5),
 • zawierać co najmniej 5 fotografii (maksymalnie 10),
 • posiadać specyficzny tytuł,
 • zawierać informacje, którego z obiektów dotyczy (np. nazwa zbiornika/cieku itd., miasto),
 • zawierać dane autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i opiekuna, nazwę i adres placówki, z której pochodzą),
 • zawierać informacje dotyczące wybranego modułu tematycznego,
 • być wykonany w dowolnej formie elektronicznej, umożliwiającej jego umieszczenie na stronie internetowej konkursu i sprawne przeglądanie przez internautów (bez możliwości jego modyfikacji, tj. np. pdf, pps).

  Wyjaśnienie zagadnień obejmujących informacje związane z reportażem – jego zawartością i formą znajdują się na stronie internetowej konkursu http://h2o.zrodla.org.

  § 9
  Fotografie towarzyszące reportażowi mogą stanowić jego integralną część (tj. być zawarte w pliku razem z tekstem) lub tworzyć wydzieloną część uzupełniającą np. w postaci oddzielnego pliku pps.

  § 10
  Warunkiem uwzględnienia pracy w ocenie konkursowej jest zaprezentowanie przez zespół – uczestnika konkursu, wykonanego przez niego reportażu na forum szkolnym lub lokalnym, w dowolnej formie.

  § 11
  Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu i umieszczenia jej na stronie internetowej projektu jest ponadto przesłanie organizatorom podpisanych oświadczeń:
  1. „Oświadczam, że pracę konkursową pt. „…” (zarówno tekst jak i zdjęcia) zespół składający się z uczniów (imiona i nazwiska) przygotował samodzielnie; osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest oryginalny, nie zawiera zapożyczeń z innych dzieł, które mogłyby spowodować odpowiedzialność ODE Źródła oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich. Wszystkie przytoczone w pracy teksty dosłowne innych autorów udokumentowane zostały w formie cytatów.
   Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronie internetowej konkursu „ DRUGIE DNO H2O (…)” i w publikacjach pokonkursowych.”
  2. „Oświadczam, że niniejsza praca konkursowa pt. „…” została/zostanie zaprezentowana na forum szkolnym w formie (….) w dniu (…).”

  § 12
  Uczestnicy przesyłają prace konkursowe (reportaż i fotografie) na adres mailowy organizatorów konkursu h2o@zrodla.org oraz część fotograficzną na dysku CD lub DVD. Minimalny rozmiar zdjęć to 2000 pikseli (dłuższy bok).
  Dyski ze zdjęciami wraz z podpisanymi oświadczeniami (treść w § 11) należy przesłać na adres: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306 z dopiskiem „Konkurs Drugie dno H2O”.
  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

  § 13
  Zgłoszenia:
  Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu karty zgłoszeniowej umieszczonej na stronie internetowej konkursu (http://h2o.zrodla.org) i przesłanie jej faksem na numer 022 300 13 59, mailem (h2o@zrodla.org) lub pocztą na adres: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306 z dopiskiem „Konkurs Drugie dno H2O”.
  Zgłoszenie się do konkursu oznacza, iż uczestnicy zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

  § 14
  Terminy:
 • Termin nadsyłania zgłoszeń - do 15.03.2010 r.
 • Termin wysyłania prac konkursowych na adres mailowy organizatorów (h2o@zrodla.org) – do 15.05.2010 r.
 • Termin nadsyłania części fotograficznej i oświadczeń wymienionych w § 11 do organizatorów – 15.05.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu to 01.06 2010 r.

  § 15
  Oceny prac konkursowych dokona jury, powołane przez organizatorów, w składzie:
 • koordynator projektu (przewodniczący jury),
 • przedstawiciel ODE „Źródła”,
 • fotograf przyrody,
 • specjalista ds. ochrony przyrody,
 • specjalista ds. ekosystemów wodnych.

  Decyzje jurorów podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania.
  Jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu.
  Jury podejmuje decyzje w sprawie przyznania nagród.
  Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.


  § 16
  Ocenie podlegać będą:
  w części tekstowej (reportaż):
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • wartość merytoryczna,
 • forma prezentacji i estetyka wykonania,
 • atrakcyjność dla odbiorcy,
  w części fotograficznej:
 • estetyka wykonania,
 • wartość artystyczna,
 • zgodność z tematyką reportażu.

  § 17
  Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
 • Nagroda Grand Prix (spośród wszystkich nadesłanych prac),
 • I, II i III nagroda w 3 kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna).

  § 18
  Nagrody to:
  Grand Prix:
 • 3 dniowa wycieczka przyrodnicza dla całego zespołu wraz z opiekunem
 • sprzęt fotograficzny,
  I, II, III nagroda – nagrody rzeczowe, w tym m.in. wysokiej klasy sprzęt fotograficzny.
  Ponadto, każdy zespół nagrodzony otrzyma także zestaw do badań jakości wody, który stanowi nagrodę dla placówki, z której grupa pochodzi.
  Łączna wartość nagród rzeczowych to 42800 PLN.
  Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają broszury z pracami i fotografiami konkursowymi (§ 20) oraz dyplomy - podziękowania za udział w konkursie.
  Nie ma możliwości wymiany nagród oraz ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.
  Zwycięzcom konkursu nagrody zostaną wysłane pocztą.

  § 19
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu http://h2o.zrodla.org, a zespoły zwycięskie zostaną również poinformowane listownie.

  § 20
  Nagrodzone prace i fotografie konkursowe zostaną opublikowane w formie broszury. Broszury zostaną przekazane wszystkim uczestnikom konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć oraz ewentualnej korekty reportaży na potrzeby wydania broszur oraz ich późniejszej reprodukcji.

  § 21
  Ustalenia końcowe:
  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i jego rozstrzygnięcia i zmiany sposobu podziału nagród. Ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu (http://h2o.zrodla.org).
  Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do usunięcia (foto)reportażu ze strony konkursu, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w regulaminie, w szczególności, jeśli praca narusza prawa autorskie osób trzecich.

  § 22 Biuro organizacyjne konkursu:
  ODE „Źródła” Filia w Warszawie,
  al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306; 04-028 Warszawa.
  tel. 0 519 32 69 83, fax. 022 300 13 59
  osoba kontaktowa: Anna Sikora tel. 504 212 994
  e-mail: anna.sikora@zrodla.org.pl
 •  
   
  .
   
  DRUGIE DNO H20

  logo konkursu

  Witamy na archiwalnej stronie konkursu ”DRUGIE DNO H2O… czyli woda w moim mieście”, którego tematyką były miejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy. Był on skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV – VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadaniem konkursowym było wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu.

   

  logo źródła

  Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
  e-mail: office@zrodla.org
  www.zrodla.org
  logo NFOSiGW
  Projekt dofinansowany był ze środków
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
  Konkurs został objęty
  honorowym patronatem:  Ministerstwo Środowiska

  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
  Głównego Konserwatora Przyrody
  Pana Janusza Zaleskiego


  Prezydent m.st. Warszawy
  Prezydenta m.st. Warszawy
  Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz


  Mazowiecki Kurator Oświaty

  Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  Pana Karola Semika


  Bezpłatny program do rozliczenia podatku
  za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


  Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Autorką zdjęcia użytego w winiecie jest Julia Dobrzańska