co w trawie piszczy?
STRONA GŁÓWNA | O KONKURSIE | REGULAMIN | DO POBRANIA | MATERIAŁY | PRACE KONKURSOWE | FAQ | LINKI | O ŹRÓDŁACH

 

Najczęściej zadawane pytania


Uczestnik


Kto może brać udział w konkursie „Drugie dno H2O”?

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie mogą brać udział analogiczne grupy młodzieży pod opieką wychowawcy z innych niż szkoła jednostek np. podopieczni domów dziecka, internatów, świetlic.

Jak mogę zgłosić się do konkursu „Drugie dno H2O”?

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej umieszczonej na stronie internetowej konkursu i przesłanie jej faksem na numer 0 22 300 13 59, mailem na adres – h2o@zrodla.org lub pocztą na adres: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306 z dopiskiem „Konkurs Drugie dno H2O”.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.03.2010 r. Liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń!

Czy jeden nauczyciel/wychowawca może być opiekunem więcej niż jednej grupy uczestników?

Tak, jeden nauczyciel może być opiekunem więcej niż jednej grupy uczestników z jednej szkoły. Ponadto z jednej placówki udział w konkursie wziąć może dowolna liczba zespołów.

Czy mogę brać udział w konkursie „Drugie dno H2O” jeśli nie mieszkam w mieście?

Oczywiście, że tak. Tematyką konkursu są miejskie ekosystemy wodne, ale nie muszą być one zlokalizowane w miejscu zamieszkania. Zawsze można się wybrać na wycieczkę do najbliższej miejscowości, odszukać jakiś ciekawy obiekt i o nim napisać reportaż.

Tematyka konkursu


Jakie obiekty wchodzą w skład ekosystemów wodnych i wodo-zależnych?

Ekosystemy wodne dzielą się na morskie i słodkowodne.
W skład ekosystemów słodkowodnych wchodzą:
 • Wody płynące – rzeki, strumienie, potoki, źródła
 • Wody stojące – stawy, jeziora, oczka wodne, starorzecza
  Ekosystemy wodo-zależne: mokradła, bagna, łęgi i olsy.

  Jakie dokładnie zagadnienia wchodzą w skład poszczególnych modułów konkursu?

  W ramach konkursu zostały wyróżnione trzy moduły tematyczne:
  • „Woda w mieście”, w którym należałoby zwrócić uwagę na stan ekosystemów wodnych jako wynik presji miasta i człowieka. Można zwrócić uwagę na szereg negatywnych oddziaływań, które dotykają ekosystemy wodne zlokalizowane w miastach, w tym: odprowadzanie ścieków, spływ zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych (np. soli, związków ropopochodnych z ulic czy parkingów), prace regulacyjne (m.in. prostowanie i zabudowa koryt cieków), użytkowanie rekreacyjne, zaśmiecanie itd. W efekcie takich działań, wiele z miejskich ekosystemów może zostać silnie przekształconych, zdegradowanych lub nawet całkowicie zaniknąć.

  • „Woda a przyroda”, w którym chcielibyśmy aby autorzy reportaży zwrócili uwagę na przyrodnicze funkcję miejskich ekosystemów wodnych. Wiele z nich pełni istotną rolę przyrodniczą, wpływając na kształtowanie bioróżnorodności oraz mikroklimatu. Niektóre również funkcjonują jako korytarze ekologiczne (obszary łączące różne jednostki krajobrazu stanowiące szlak komunikacyjny dla wielu gatunków roślin i zwierząt). Są one również często miejscem występowania wielu przedstawicieli flory i fauny.

  • „Woda a człowiek”, gdzie należałoby przedstawić ekosystemy wodne i ich znaczenie dla lokalnych społeczności. Wiele z nich stanowi obiekt ważny z punktu widzenia człowieka – pełnią funkcję retencyjną czy rekreacyjną, stanowią element krajobrazu miasta. Wokół niektórych z nich wyznaczone zostały trasy rowerowe, ich obrzeża są często miejscem spotkań, wyznaczają ważne osie krajobrazowe. Niektóre z nich były lub są związane z obiektami zabytkowymi, nie istniejącymi już założeniami parkowymi czy pałacowymi lub pełniły ważną rolę gospodarczą, np. jako stawy hodowlane.
  W ramach pracy konkursowej uczestnicy wybierają jeden z trzech modułów i wyraźnie zaznaczają jego nazwę w pracy konkursowej.

  Jakiego rodzaju ekosystemy mogą być przedmiotem reportaży konkursowych?

  Reportaże konkursowe muszą dotyczyć ekosystemów wodnych zlokalizowanych na terenie miasta. Muszą to być ekosystemy naturalne, a nie np. sztuczne zbiorniki parkowe. Nie mniej, mogą to być ekosystemy zachowane w stanie zbliżonym do „naturalnego” z zachowanymi jeszcze funkcjami przyrodniczymi lub silnie przekształcone, które te funkcje już utraciły. Przed przystąpieniem do wykonania zadań konkursowych zalecamy poszukanie informacji o danym obiekcie. Przy problemach z wyborem albo zaklasyfikowaniem obiektu do kategorii: sztuczny czy naturalny, każdorazowo można skontaktować się z koordynatorem projektu bądź konsultantem merytorycznym.

  Dlaczego ekosystemy wodne znajdujące się na obszarach objętych ścisłą ochroną rezerwatową nie mogą być przedmiotem reportażu?

  Na terenie rezerwatów przyrody objętych ochroną ścisłą nie dopuszczalna jest ingerencja człowieka. Służy on wyłącznie celom naukowym i dydaktycznym. Poza tym, to obszary o bardzo dużych walorach przyrodniczych, które warto by zachować również dla przyszłych pokoleń. Znawca i miłośnik przyrody nie będzie chciał zadeptywać cennych roślin i płoszyć rzadkich gatunków zwierząt.

  Nie znam się dobrze na ekosystemach wodnych, gdzie mogę poszukiwać niezbędnych informacji, które mogę wykorzystać przy opracowaniu reportaży?

  By pomóc uczestnikom konkursu został opracowany skrypt zawierający przegląd najważniejszych zagadnień oraz scenariusze zajęć dotyczące ekosystemów wodnych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach biologii, chemii, geografii czy godzinach wychowawczych. W dziale linki zostały umieszczone ciekawe strony z zakresu objętego tematyką konkursu. Wszystkie te elementy znajdują się na stronie internetowej projektu.

  Zadanie konkursowe


  Jak powinien wyglądać, z czego powinien być złożony prawidłowy reportaż?

  Reportaż, wg. Słownika Języka Polskiego (PWN 1997) to „gatunek prozy publicystycznej będący żywym opisem konkretnych zdarzeń, znanych autorowi z bezpośrednich obserwacji”. Reportaż przedstawiać może także zdarzenia znane autorowi z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł.
  Podstawową formą przekazywania informacji jest w reportażu narracja. Nie mniej, reportaż zawierać może cytaty, wywiad, rozbudowane opisy czy wspomnienia. Ważnymi cechami reportażu jest obiektywizm, rzetelność oraz wierność wobec przedmiotu narracji. Z drugiej jednak strony w reportażu znajdują się również opinię autora, jego oceny.

  Rodzaje reportaży:
  • Reportaże informacyjne – służące informowaniu o danej sytuacji,
  • Reportaże problemowe – służące wyjaśnianiu sytuacji problemowej,
  • Reportaże interwencyjne.
  O pomoc przy konstruowaniu reportażu, ewentualnej korekty można się zwrócić do nauczyciela języka polskiego.

  Jak wyglądają wymogi formalne dla reportaży konkursowych?

  Reportaż konkursowy powinien:
  • obejmować tekst o objętości odpowiadającej co najmniej 3 stronom maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm z każdej ze stron),
  • zawierać co najmniej 5 fotografii (maksymalnie 10),
  • posiadać specyficzny tytuł,
  • zawierać informacje, którego z obiektów dotyczy (np. nazwa zbiornika/cieku itd., miasto),
  • zawierać dane autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i opiekuna, nazwę i adres placówki, z której pochodzą),
  • zawierać informacje dotyczące wybranego modułu tematycznego,
  • być wykonany w dowolnej formie elektronicznej, umożliwiającej jego umieszczenie na stronie internetowej konkursu i sprawne przeglądanie przez internautów (bez możliwości jego modyfikacji, tj. np. pdf, pps).

  Czy zdjęcia mogą być zrobione przy użyciu aparatu analogowego?

  Tak mogą, ale muszą być zeskanowane i wysłane do organizatorów konkursu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD. W takim przypadku, prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z koordynatorem projektu celem określenia parametrów skanowania.

  W jaki sposób umieścić w reportażu zdjęcia?

  Fotografie mogą stanowić integralną część tekstu lub wydzieloną galerię, czy też właściwy fotoreportaż. Zostały one uwzględnione w wymaganiach konkursowych ze względu na przyrodniczą tematykę konkursu.

  W jakiej formie elektronicznej powinien być wykonany reportaż?

  Reportaż może zostać przygotowany w formie pliku tekstowego, prezentacji multimedialnej, projektu w programie Windows Movie Maker i innych analogicznych. Do organizatorów konkursu powinien być wysłany w formie uniemożliwiającej jego modyfikację (tj. np. jako pdf zamiast doc, czy pps zamiast ppt). Część fotograficzna może stanowić jego integralną cześć (zawartą np. w pliku z tekstem) lub być wydzieloną (np. w postaci oddzielnego pliku pps czy wmm). Ważne jest by wszystkie zdjęcia, jeśli nie są umieszczone w reportażu stanowiły jeden plik.

  W jaki sposób możemy zaprezentować pracę na forum szkolnym lub lokalnym?

  Forma prezentacji pracy zależy od inwencji i możliwości uczestników konkursu. Może to być wystawa fotografii, gazetka ścienna, artykuł w gazetce szkolnej czy prezentacji multimedialnej wygłoszonej np. podczas apelu. Ważne jest by tematyka poruszana przez konkurs dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Prezentacja pracy konkursowej na forum co najmniej szkolnym jest warunkiem zakwalifikowania reportażu do oceny konkursowej. Potwierdzeniem tego jest podpisanie oświadczenia przez nauczyciela – opiekuna uczestników.

  Jeśli wykonam już reportaż i zdjęcia co powinienem zrobić?

  Reportaż, zarówno część tekstową jak i fotograficzną, musi być do dnia 15.05.2010 r. wysłany na adres mailowy organizatorów konkursu. Dodatkowo pracę konkursowe muszą być wysłane do 15.05.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na dysku CD lub DVD na adres: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Filia w Warszawie, 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 306 z dopiskiem „Konkurs Drugie dno H2O”.
  Prosimy też by wraz z płytami CD lub DVD uczestnicy przesłali wypełnione i podpisane oświadczenia dotyczące praw autorskich oraz zaprezentowania pracy konkursowej na forum lokalnym. Są one dostępne na stronie konkursu, w dziale Do pobrania.

  Czy w przypadku wykonywania reportażu w formie prezentacji multimedialnej jest określona liczba slajdów?

  Nie, ilość slajdów w prezentacji wykonanej w programie Power Point jest zdeterminowana wymogami formalnymi reportażu, który powinien obejmować tekst o objętości odpowiadającej co najmniej 3 stronom maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm z każdej ze stron) oraz zawierać co najmniej 5 fotografii (maksymalnie 10).

  Czy jest możliwe wykonanie reportażu w formie filmu?

  W ramach pracy konkursowej dopuszcza się wykonanie projektu w programie Windows Movie Maker, gdzie istnieje możliwość łączenia zdjęć, tekstu i filmów. Ważne jest by każda forma reportażu spełniała wymagania formalne – reportaż w części tekstowej, powinien obejmować tekst o objętości odpowiadającej co najmniej 3 stronom maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm z każdej ze stron), natomiast w części graficznej zawierać co najmniej 5 fotografii (maksymalnie 10). Filmy mogą być elementem uzupełniającym części graficznej np. zamiast lub oprócz zdjęć, nie mogą jednak zastępować części tekstowej.

  Na co powinno się zwracać uwagę przy wykonywaniu zdjęć przyrodniczych?

  Zdjęcia roślin i zwierząt powinno być wykorzystane z poszanowaniem tych organizmów. Zalecane i niedozwolone zachowania w zakresie fotografowania przyrody odnaleźć można w Kodeksie etycznym fotografii przyrodniczej ZPFP
  W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 (Dz. U. Nr 220 poz. 2237) w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, w § 6 pkt 12) znajduje się zapis dotyczący zakazu „Fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie ptaków” następujących gatunków: bocian czarny, szlachar, bielik, gadożer, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł przedni, orzełek, kania czarna, kania ruda, rybołów, raróg, sokół wędrowny, cietrzew, głuszec, mornel, biegus zmienny, puchacz oraz uszatka błotna.
  Fotografowanie gatunków ptaków innych niż wymienionych powyżej oraz pozostałych zwierząt nie wymaga specjalnego pozwolenia.
 •  
   
  .
   
  DRUGIE DNO H20

  logo konkursu

  Witamy na archiwalnej stronie konkursu ”DRUGIE DNO H2O… czyli woda w moim mieście”, którego tematyką były miejskie ekosystemy wodne i wodo-zależne, takie jak małe rzeki, jeziora, starorzecza, stawy, mokradła, w tym łęgi i olsy. Był on skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV – VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadaniem konkursowym było wykonanie reportażu z elementami fotoreportażu.

   

  logo źródła

  Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
  e-mail: office@zrodla.org
  www.zrodla.org
  logo NFOSiGW
  Projekt dofinansowany był ze środków
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
  Konkurs został objęty
  honorowym patronatem:  Ministerstwo Środowiska

  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
  Głównego Konserwatora Przyrody
  Pana Janusza Zaleskiego


  Prezydent m.st. Warszawy
  Prezydenta m.st. Warszawy
  Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz


  Mazowiecki Kurator Oświaty

  Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  Pana Karola Semika


  Bezpłatny program do rozliczenia podatku
  za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


  Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Autorką zdjęcia użytego w winiecie jest Julia Dobrzańska